Khắc phục lỗi:Failed to install ‘cordova-plugin-googleplus-fix’: CordovaError: Using “requireCordovaModule” to load non-cordova module “child_process” is not supported. Instead, add this module to your dependencies and use regular “require” to load it

1. Mô tả lỗi Khi tôi thực hiện lệnh add platform ionic cordova platforms add ios  thì xuất hiện lỗi lúc install plugin googleplus-fix như sau: Installing “cordova-plugin-googleplus-fix” for ios Google Sign-In prerequisites Failed to install ‘cordova-plugin-googleplus-fix’: CordovaError: Using “requireCordovaModule” to load non-cordova module “child_process” is not supported. Instead, add this module to your dependencies …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi:Failed to install ‘cordova-plugin-googleplus-fix’: CordovaError: Using “requireCordovaModule” to load non-cordova module “child_process” is not supported. Instead, add this module to your dependencies and use regular “require” to load it

Khắc phục lỗi “An error occurred while running subprocess cordova” trong ionic

1. Mô tả lỗi Khi tôi build ứng dụng ion bằng lệnh ionic cordova build android –debug  thì xuất hiện lỗi “An error occurred while running subprocess cordova“. Bên dưới là hình ảnh thực tế của lỗi này: 2. Cách giải quyết Chúng ta cần lưu ý đến dòng từ cordova trong dòng thông báo …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “An error occurred while running subprocess cordova” trong ionic