Nén tập tin .zip trong c# với thư viện Ionic.Zip

Hôm nay tôi xin được chia sẽ một cách nén tập tin zip trong C# khá đơn giản với thư viện Ionic.Zip.

1. Tải thư viện Ionic.Zip.dll về máy.

2. Add thư viện Ionic.Zip.dll vừa tải vào References (trong Project của bạn).

3. Thực hiện code nén file Zip.

Khai báo thư viện trước khi sử dụng cái đã bạn nhé:  

 

Code thực hiện nén file thành zip:

nosomovo

Chia sẻ lên