Khắc phục lỗi “‘GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file not found” khi build ứng dụng Ionic sang Xcode Project

1. Mô tả lỗi:

Khi build ứng dụng từ Ionic sang Xcode project bằng lệnh ionic cordova build ios --prod  rồi sau đó dùng Xcode mở project tại thư mục platforms/ios thì xuất hiện lỗi ‘GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file not found như hình:

Hình 1. Lỗi “GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file not found” in Xcode Project

2. Cách khắc phục:

Để khắc phục lỗi “GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file not found” như đã mô tả ở trên chúng ta thực hiện như sau:

  • Mở file PodFile trong thư mục platforms/ios của Ionic project.
  • Sau đó, thêm vào dòng sau: pod 'GoogleSign','~> 4.4.0' .
  • Lưu file lại file Podfile.
  • Chuyển lệnh termial vào làm việc tại thư mục platforms/ios:  cd platforms/ios/
  • Sau đó, thực hiện 2 lệnh pod install  và pod update .
  • Rồi, chuyển về thư mục góc của ionic project: cd ../../.
  • Thực hiện build lại sang platform ios: ionic cordova build ios --prod .
  • Mở lại project xcode (platforms/ios) và kiểm tra kết quả.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời