Hàm lấy tất cả vị trí của chuỗi con trong chuỗi lớn – Find all position in php

Nếu các bạn có nhu cầu tìm tất cả vị trí xuất hiện của chuỗi $needle trong chuỗi $haystack trong PHP thì ngay bên dưới đây hàm strpos_all sẽ giúp bạn thực hiện đều này! function strpos_all($haystack, $needle) { $offset = 0; $allpos = array(); while (($pos = strpos($haystack, $needle, $offset)) !== FALSE) { $offset = …
Đọc tiếp Hàm lấy tất cả vị trí của chuỗi con trong chuỗi lớn – Find all position in php