Vấn đề tìm kiếm chữ “d” và chữ “đ” trong mysql

1. Mô tả vấn đề Trong mysql chúng ta sử dụng từ khóa like để tìm kiếm tương đối đối bằng cách dùng chữ “d” để tìm kiếm chữ “đ” thì không cho kết quả đúng. Ví dụ: dùng từ khóa “dong” để tìm từ “đồng” nhưng không ra kết quả mặc dù trong dữ …
Đọc tiếp Vấn đề tìm kiếm chữ “d” và chữ “đ” trong mysql