Cài đặt SSH trên Ubuntu Server

Để thực hiện cài đặt dịch vụ SSH trên Ubuntu server chúng ta thực hiện các lệnh như sau:

Sau khi cài đặt xong,…

Xem thêm Cài đặt SSH trên Ubuntu Server