Lệnh liệt kê lịch sử kết nối ssh đến server ubuntu

Để xem lịch sử kết nối ssh của client đến server ubuntu chúng ta sử dụng lệnh sau: last -a | grep -i still Kết quả trả về sẽ có dạng: root pts/2 Thu Oct 3 22:39 still logged in 118.68.62.120 root pts/1 Thu Oct 3 21:19 still logged in 118.68.62.120 root pts/0 Thu Oct …
Đọc tiếp Lệnh liệt kê lịch sử kết nối ssh đến server ubuntu