Khắc phục lỗi “ERR_RESPONSE_HEADERS_MULTIPLE_CONTENT_DISPOSITION” khi trả file về trình duyệt

1. Mô tả lỗi Khi bạn thực hiện nhả (trả) file về cho trình duyệt tải về bằng cách send header trong php có dạng như sau: header(“Content-Type: application/vnd.ms-word”); header(“Expires: 0”); header(“Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0”); header(“content-disposition: attachment;filename=”Ten file se duoc tai ve, bang trinh duyet.doc”); echo ‘Noi dung file’; Và kết quả bạn nhận được …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “ERR_RESPONSE_HEADERS_MULTIPLE_CONTENT_DISPOSITION” khi trả file về trình duyệt