Thêm thông tin vào Header khi sử dụng curl

1. Sự khác biệt giữa sử dụng curl và sử dụng trình duyệt web Khi bạn sử dụng curl để request đến một địa chỉ url nào đó thì nó sẽ không có thông tin header như khi chúng ta sử dụng trình duyệt. 2. Tại sao phải thêm header khi request đến url bằng …
Đọc tiếp Thêm thông tin vào Header khi sử dụng curl