Cách thêm Pods vào platform ios của project Ionic

1. Cài thư viện Cocoapods Nếu máy bạn chưa cài thư viện Cocoapods, thì trước tiên phải cài thư viện này bằng cách chạy lệnh sau: sudo gem install cocoapods 2. Thêm Pods vào xcode project (Tức là thư mục platforms/ios trong ionic project) – Di chuyển vị trí làm việc của terminal và thư mục platforms/ios cd …
Đọc tiếp Cách thêm Pods vào platform ios của project Ionic