Code javascript định dạng số có dấu phân cách hàng nghìn và dấu phẩy thập phân

Trong javascript, nếu bạn cần định dạng phân cách hàng nghìn bằng dấu chấm và dấu phẩy cho dấu phân cách thập phân của một số thì có thể sử dụng đoạn code sau nhé: Trong đó: so_can_dinh_dang: là số bạn cần định dạng toFixed(2): lấy 2 chữ số ở phần thập phân. Nosomovo