Code tính giai thừa trong c#

Nếu bạn cần thực hiện code một hàm tính giai thừa bằng C# thì đây, khỏi code nữa nhé, copy sài thôi. Nó ngay bên dưới đây: public double GiaiThua(int n) { double giaithua = 1; for (int i = 2; i <= n; i++) giaithua *= i; return giaithua; } Hy vọng hữu ích …
Đọc tiếp Code tính giai thừa trong c#