Tập lệnh gỡ bỏ hoàn toàn MongoDB trên Ubuntu

Để gỡ bỏ hoàn toàn MongoDB trên hệ điều hành Ubuntu chúng ta sử dụng tập lệnh gồm 4 dòng như sau: sudo service mongod stop sudo apt-get purge mongodb-org* sudo rm -r /var/log/mongodb sudo rm -r /var/lib/mongodb Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo