Đặt cronjob trên Ubuntu server – Set cronjob on Ubuntu server

Để đặt lệnh cronjob trên máy chủ ubuntu chúng ta thực hiện nhu sau:

1. Mở file danh sách các cronjob bằng lệnh sudo crontab -e .

2. Thêm các lệnh cron muốn thực hiện vào, với mỗi một job muốn thực hiện gõ trên 1 dòng với cú pháp: * * * * * lnh mun thc hin .

Trong đó:

Ví dụ đoạn bên dưới để đặt thực hiện lệnh trong file cron.php vào lúc 10 giờ hàng ngày

3. Thoát và lưu nội dung file lại

– Bấm Ctrl + X

– Bấm Y (yes)

– Bấm phím Enter.

Nosomovo

Chia sẻ lên

One Reply to “Đặt cronjob trên Ubuntu server – Set cronjob on Ubuntu server”

Trả lời