Đặt cronjob trên Ubuntu server – Set cronjob on Ubuntu server

Để đặt lệnh cronjob trên máy chủ ubuntu chúng ta thực hiện nhu sau: 1. Mở file danh sách các cronjob bằng lệnh sudo crontab -e . 2. Thêm các lệnh cron muốn thực hiện vào, với mỗi một job muốn thực hiện gõ trên 1 dòng với cú pháp: * * * * * lệnh …
Đọc tiếp Đặt cronjob trên Ubuntu server – Set cronjob on Ubuntu server