Thêm thông tin vào Header khi sử dụng curl

1. Sự khác biệt giữa sử dụng curl và sử dụng trình duyệt web Khi bạn sử dụng curl để request đến một địa chỉ url nào đó thì nó sẽ không có thông tin header như khi chúng ta sử dụng trình duyệt. 2. Tại sao phải thêm header khi request đến url bằng …
Đọc tiếp Thêm thông tin vào Header khi sử dụng curl

Đặt cronjob trên Ubuntu server – Set cronjob on Ubuntu server

Để đặt lệnh cronjob trên máy chủ ubuntu chúng ta thực hiện nhu sau: 1. Mở file danh sách các cronjob bằng lệnh sudo crontab -e . 2. Thêm các lệnh cron muốn thực hiện vào, với mỗi một job muốn thực hiện gõ trên 1 dòng với cú pháp: * * * * * lệnh …
Đọc tiếp Đặt cronjob trên Ubuntu server – Set cronjob on Ubuntu server