Code PHP Chuyển đổi âm – dương lịch

Bạn đang tìm một code để chuyển đổi từ ngày âm lịch sang ngày dương lịch và ngược lại? Khi bạn đọc đến đây chắc chắn bạn tìm đúng chỗ rồi đó. Ngay bên dưới đây là code giúp bạn thực hiện việc chuyển đổi qua lại này. Bạn chỉ cần sử dụng 2 hàm là convertSolar2Lunar – để chuyển từ dương lịch sang âm lịch hoặc convertLunar2Solar – để chuyển ngày âm lịch sang dương lịch nhé.

<?php

class Duong2amlich
{
	public function INT( $d )
	{
		return floor( $d ) ;
	}

	public function jdFromDate( $dd, $mm, $yy )
	{
		$a = $this::INT( ( 14 - $mm ) / 12 ) ;
		$y = $yy + 4800 - $a ;
		$m = $mm + 12 * $a - 3 ;
		$jd = $dd + $this::INT( ( 153 * $m + 2 ) / 5 ) + 365 * $y + $this::INT( $y / 4 ) - $this::INT( $y /
						100 ) + $this::INT( $y / 400 ) - 32045 ;
		if ( $jd < 2299161 )
		{
						$jd = $dd + $this::INT( ( 153 * $m + 2 ) / 5 ) + 365 * $y + $this::INT( $y / 4 ) -
										32083 ;
		}
		return $jd ;
	}

	public function jdToDate( $jd )
	{
		if ( $jd > 2299160 )
		{ // After 5/10/1582, Gregorian calendar
						$a = $jd + 32044 ;
						$b = $this::INT( ( 4 * $a + 3 ) / 146097 ) ;
						$c = $a - $this::INT( ( $b * 146097 ) / 4 ) ;
		}
		else
		{
						$b = 0 ;
						$c = $jd + 32082 ;
		}
		$d = $this::INT( ( 4 * $c + 3 ) / 1461 ) ;
		$e = $c - $this::INT( ( 1461 * $d ) / 4 ) ;
		$m = $this::INT( ( 5 * $e + 2 ) / 153 ) ;
		$day = $e - $this::INT( ( 153 * $m + 2 ) / 5 ) + 1 ;
		$month = $m + 3 - 12 * $this::INT( $m / 10 ) ;
		$year = $b * 100 + $d - 4800 + $this::INT( $m / 10 ) ;
		//echo "day = $day, month = $month, year = $year\n";
		return array(
						$day,
						$month,
						$year
					);
	}

	public function getNewMoonDay( $k, $timeZone )
	{
		$T = $k / 1236.85; // Time in Julian centuries from 1900 January 0.5
		$T2 = $T * $T;
		$T3 = $T2 * $T;
		$dr = M_PI / 180;
		$Jd1 = 2415020.75933 + 29.53058868 * $k + 0.0001178 * $T2 - 0.000000155 * $T3;
		$Jd1 = $Jd1 + 0.00033 * sin( ( 166.56 + 132.87 * $T - 0.009173 * $T2 ) * $dr); // Mean new moon
		$M = 359.2242 + 29.10535608 * $k - 0.0000333 * $T2 - 0.00000347 * $T3; // Sun's mean anomaly
		$Mpr = 306.0253 + 385.81691806 * $k + 0.0107306 * $T2 + 0.00001236 * $T3; // Moon's mean anomaly
		$F = 21.2964 + 390.67050646 * $k - 0.0016528 * $T2 - 0.00000239 * $T3; // Moon's argument of latitude
		$C1 = ( 0.1734 - 0.000393 * $T ) * sin( $M * $dr ) + 0.0021 * sin( 2 * $dr * $M );
		$C1 = $C1 - 0.4068 * sin( $Mpr * $dr ) + 0.0161 * sin( $dr * 2 * $Mpr);
		$C1 = $C1 - 0.0004 * sin( $dr * 3 * $Mpr);
		$C1 = $C1 + 0.0104 * sin( $dr * 2 * $F ) - 0.0051 * sin( $dr * ( $M + $Mpr));
		$C1 = $C1 - 0.0074 * sin( $dr * ( $M - $Mpr ) ) + 0.0004 * sin( $dr * ( 2 * $F + $M ));
		$C1 = $C1 - 0.0004 * sin( $dr * ( 2 * $F - $M ) ) - 0.0006 * sin( $dr * ( 2 * $F + $Mpr ));
		$C1 = $C1 + 0.0010 * sin( $dr * ( 2 * $F - $Mpr ) ) + 0.0005 * sin( $dr * ( 2 * $Mpr + $M ));
		if ( $T < -11 )
		{
						$deltat = 0.001 + 0.000839 * $T + 0.0002261 * $T2 - 0.00000845 * $T3 - 0.000000081 * $T * $T3 ;
		}
		else
		{
						$deltat = -0.000278 + 0.000265 * $T + 0.000262 * $T2;
		}
		
		$JdNew = $Jd1 + $C1 - $deltat;
		//echo "JdNew = $JdNew\n";
		return $this::INT( $JdNew + 0.5 + $timeZone / 24 );
	}

	public function getSunLongitude( $jdn, $timeZone )
	{
		$T = ( $jdn - 2451545.5 - $timeZone / 24 ) / 36525; // Time in Julian centuries from 2000-01-01 12:00:00 GMT
		$T2 = $T * $T;
		$dr = M_PI / 180; // degree to radian
		$M = 357.52910 + 35999.05030 * $T - 0.0001559 * $T2 - 0.00000048 * $T * $T2; // mean anomaly, degree
		$L0 = 280.46645 + 36000.76983 * $T + 0.0003032 * $T2; // mean longitude, degree
		$DL = ( 1.914600 - 0.004817 * $T - 0.000014 * $T2 ) * sin( $dr * $M );
		$DL = $DL + ( 0.019993 - 0.000101 * $T ) * sin( $dr * 2 * $M ) + 0.000290 * sin( $dr * 3 * $M );
		$L = $L0 + $DL; // true longitude, degree
		//echo "\ndr = $dr, M = $M, T = $T, DL = $DL, L = $L, L0 = $L0\n";
		// obtain apparent longitude by correcting for nutation and aberration
		$omega = 125.04 - 1934.136 * $T;
		$L = $L - 0.00569 - 0.00478 * sin( $omega * $dr );
		$L = $L * $dr;
		$L = $L - M_PI * 2 * ( $this::INT( $L / ( M_PI * 2 ) ) ); // Normalize to (0, 2*PI)
		return $this::INT( $L / M_PI * 6 );
	}

	public function getLunarMonth11( $yy, $timeZone )
	{
		$off = $this->jdFromDate( 31, 12, $yy ) - 2415021;
		$k = $this::INT( $off / 29.530588853 );
		$nm = $this::getNewMoonDay( $k, $timeZone );
		$sunLong = $this::getSunLongitude( $nm, $timeZone ); // sun longitude at local midnight
		if ( $sunLong >= 9 )
		{
						$nm = $this::getNewMoonDay( $k - 1, $timeZone );
		}
		return $nm;
	}

	public function getLeapMonthOffset( $a11, $timeZone )
	{
		$k = $this::INT( ( $a11 - 2415021.076998695 ) / 29.530588853 + 0.5 );
		$last = 0;
		$i = 1; // We start with the month following lunar month 11
		$arc = $this::getSunLongitude( $this::getNewMoonDay( $k + $i, $timeZone ), $timeZone );
		do
		{
			$last = $arc;
			$i = $i + 1;
			$arc = $this::getSunLongitude( $this::getNewMoonDay( $k + $i, $timeZone ), $timeZone );
		} 
		while ( $arc != $last && $i < 14 );
		return $i - 1 ;
	}

	/* Comvert solar date dd/mm/yyyy to the corresponding lunar date */
	public function convertSolar2Lunar( $dd, $mm, $yy, $timeZone )
	{
		$dayNumber = $this::jdFromDate( $dd, $mm, $yy );
		$k = $this::INT( ( $dayNumber - 2415021.076998695 ) / 29.530588853 );
		$monthStart = $this::getNewMoonDay( $k + 1, $timeZone );
		if ($monthStart > $dayNumber)
		{
			$monthStart = $this::getNewMoonDay( $k, $timeZone );
		}
		$a11 = $this::getLunarMonth11( $yy, $timeZone ) ;
		$b11 = $a11 ;
		if ( $a11 >= $monthStart )
		{
			$lunarYear = $yy;
			$a11 = $this::getLunarMonth11( $yy - 1, $timeZone );
		}
		else
		{
			$lunarYear = $yy + 1;
			$b11 = $this::getLunarMonth11( $yy + 1, $timeZone );
		}
		$lunarDay = $dayNumber - $monthStart + 1 ;
		$diff = $this::INT( ( $monthStart - $a11 ) / 29 ) ;
		$lunarLeap = 0 ;
		$lunarMonth = $diff + 11 ;
		if ( $b11 - $a11 > 365 )
		{
			$leapMonthDiff = $this::getLeapMonthOffset( $a11, $timeZone ) ;
			if ( $diff >= $leapMonthDiff )
			{
							$lunarMonth = $diff + 10 ;
							if ( $diff == $leapMonthDiff )
							{
											$lunarLeap = 1 ;
							}
			}
		}
		if ( $lunarMonth > 12 )
		{
			$lunarMonth = $lunarMonth - 12 ;
		}
		if ( $lunarMonth >= 11 && $diff < 4 )
		{
			$lunarYear -= 1 ;
		}
		return array(
						$lunarDay,
						$lunarMonth,
						$lunarYear,
						$lunarLeap ) ;
	}

	/* Convert a lunar date to the corresponding solar date */
	public function convertLunar2Solar( $lunarDay, $lunarMonth, $lunarYear, $lunarLeap,
					$timeZone )
	{
		if ( $lunarMonth < 11 )
		{
						$a11 = $this::getLunarMonth11( $lunarYear - 1, $timeZone ) ;
						$b11 = $this::getLunarMonth11( $lunarYear, $timeZone ) ;
		}
		else
		{
						$a11 = $this::getLunarMonth11( $lunarYear, $timeZone ) ;
						$b11 = $this::getLunarMonth11( $lunarYear + 1, $timeZone ) ;
		}
		$k = $this::INT( 0.5 + ( $a11 - 2415021.076998695 ) / 29.530588853 ) ;
		$off = $lunarMonth - 11 ;
		if ( $off < 0 )
		{
						$off += 12 ;
		}
		if ( $b11 - $a11 > 365 )
		{
						$leapOff = $this::getLeapMonthOffset( $a11, $timeZone ) ;
						$leapMonth = $leapOff - 2 ;
						if ( $leapMonth < 0 )
						{
										$leapMonth += 12 ;
						}
						if ( $lunarLeap != 0 && $lunarMonth != $leapMonth )
						{
										return array(
														0,
														0,
														0 ) ;
						}
						else
										if ( $lunarLeap != 0 || $off >= $leapOff )
										{
														$off += 1 ;
										}
		}
		$monthStart = $this::getNewMoonDay( $k + $off, $timeZone ) ;
		return $this::jdToDate( $monthStart + $lunarDay - 1 ) ;
	}
}

?>

Bạn có thể thử nghiệm 2 hàm này ở hệ thống API của chúng tôi tại: https://api.nosomovo.xyz/convert nhé.

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO

2 bình luận

 1. Sau đây tôi xin gửi bạn code ví vụ cho 2 trường hợp sử dụng trên nhé, 1 chuyển từ ngày âm lịch sang ngày dương lịch và 2 là chuyển ngày dương lịch thành ngày âm lịch:

  $dateconverter=new Duong2amlich();

  //1. Chuyển từ dương lịch sang âm lịch
  $dl_ngay=13;
  $dl_thang=11;
  $dl_nam=2019;
  $timezone='7.0';
  $ngayamlich=$dateconverter->convertSolar2Lunar($dl_ngay, $dl_thang, $dl_nam, $timezone);
  echo $ngayamlich; //để xem kết quả

  //2. Chuyển từ âm lịch sang dương lịch
  $al_ngay=17;
  $al_thang=10;
  $al_nam=2019;
  $lathangnhuan=0; //nếu là tháng nhuận thì set giá trị là 1
  $timezone='7.0';

  $ngayduonglich=$dateconverter->convertLunar2Solar($al_ngay, $al_thang, $al_nam, $lathangnhuan,$timezone);
  echo $ngayduonglich; //để xem kết quả

Để lại một phản hồi