Tối ưu hóa câu truy vấn SQL: Hãy để trật tự điều kiện ở mệnh đề “Where” giúp bạn

Có rất nhiều cách để chúng ta tối ưu hóa câu truy vấn. Trong đó, tôi thấy một phương pháp vô cùng hiệu quả là kiểm soát trật tự điều kiện xét ở mệnh đề WHERE. Đối với cách làm này, bạn cần quan sát, đánh giá dữ liệu của mình xem điều kiện nào …
Đọc tiếp Tối ưu hóa câu truy vấn SQL: Hãy để trật tự điều kiện ở mệnh đề “Where” giúp bạn