Chuyển mã TCVN3 sang mã Unicode bằng C#

06/09/2017 Nosomovo 0

Trong lúc lập trình không phải lúc nào mọi dữ liệu đầu vào đều được chuẩn hóa như người lập trình mong muốn. Đôi lúc chúng ta phải tự chuẩn hóa dữ liệu cho mình. Và nhu cầu chuyển bảng mã là một trong các nhu cầu đó. Cụ thể class Converter bên