Code C cài đặt thuật toán sắp xếp chọn trực tiếp – Selection Sort

//Minh hoa thuat Selection Sort #include<stdio.h> #include<conio.h> int Mang[10]={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}; int X; void SelectionSort(int mang[],int n) { int i,j,tam; for(i=0;i<n;i++) { int min=i; for(j=i+1;j<n;j++) if(mang[j]<mang[min]) min=j; tam=mang[i]; mang[i]=mang[min]; mang[min]=tam; } } void inday(int mang[],int n) { int vt; for(vt=0;vt<n;vt++) printf(“%d “,mang[vt]); } void main() { clrscr(); printf(“Day truoc khi sap xep\n”); inday(Mang,10); SelectionSort(Mang,10); printf(“\nDay sau khi …
Đọc tiếp Code C cài đặt thuật toán sắp xếp chọn trực tiếp – Selection Sort