Bảng tra cứu mã mục đích sử dụng đất

STT Mục đích sử dụng đất ghi trên BĐĐC Mục đích sử dụng đất Mã I ĐẤT NÔNG NGHIỆP I.1 Đất sản xuất nông nghiệp I.1.1 Đất trồng cây hàng năm I.1.1.1 Đất trồng lúa – Đất chuyên trồng lúa nước LUC – Đất trồng lúa nước còn lại LUK – Đất trồng lúa nương …
Đọc tiếp Bảng tra cứu mã mục đích sử dụng đất