Cách loại bỏ các số 0 ở đầu chuỗi trong mysql

Trường hợp dữ liệu của bạn đang lưu trong cơ sở dữ liệu là chuỗi “15” và bạn cần kiểm tra chuỗi “0000015” có bằng chuỗi “15” hay không và lấy nó ra. Dĩ nhiên bạn so sánh bằng mệnh đề where `tentruong`=”0000015″  thì kết quả trả là không lấy được dữ liệu mình cần. …
Đọc tiếp Cách loại bỏ các số 0 ở đầu chuỗi trong mysql