Lưu ý khi sử dụng hàm ajax jquery

Ví dụ đoạn code javascript sau được chạy ở website có địa chỉ là url1: $.ajax({ method: “POST”, url: “url2”, //url xử lý truy xuất data: { name: “Nosomovo”, location: “Việt Nam” } }) Chú ý là url1 và url2 là 2 địa chỉ trỏ đến 2 source web khác nhau, chạy độc lập nhau. Vấn đề xảy ra là khi …
Đọc tiếp Lưu ý khi sử dụng hàm ajax jquery