Lưu ý khi sử dụng hàm ajax jquery

Ví dụ đoạn code javascript sau được chạy ở website có địa chỉ là url1:

Chú ý là url1 và url2 là 2 địa chỉ trỏ đến 2 source…

Xem thêm Lưu ý khi sử dụng hàm ajax jquery