Phân quyền user trên database mysql

1. Cấp quyền Để cấp quyền cho user đối với database ta sử dụng lệnh GRANT với cú pháp sau: GRANT [privilege] ON [database_name].[table_name] TO ‘[user_name]’@’localhost’; 2. Thu hồi quyền đã cấp Thu hồi quyền đã cấp cho user ta sử dụng lệnh REVOKE  với cú pháp: REVOKE [privilege] ON [database_name].[table_name] TO ‘[user_name]’@’localhost’; 3. Ý nghĩa …
Đọc tiếp Phân quyền user trên database mysql