Đếm số ngày là ngày thứ 7, chủ nhật thuộc khoản thời gian trong excel

Nếu bạn có nhu cầu đếm xem có bao nhiêu ngày là ngày thứ 7 (chủ nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5,…

Xem thêm Đếm số ngày là ngày thứ 7, chủ nhật thuộc khoản thời gian trong excel