Code xóa file trong C#

26/09/2017 Nosomovo 0

Để xóa file trong C# chúng ta sử dụng hàm Delete trong thư viện System.IO.File như sau: System.IO.File.Delete(“duong_dan_den_file_can_xoa”); Thật đơn giản phải không nào! Nosomovo