Không có ảnh

Close application in Ionic – Đóng ứng dụng trong Ionic

24/04/2018 Nosomovo 0

Trước tiên, mời các bạn xem video về một trường hợp sử dụng của việc đóng ứng dụng trên một sản phẩm demo của mình. Để thực hiện việc này trong Ionic các bạn làm như sau: 1. Import Platform vào page chúng ta sử dụng import { Platform} from