Thời gian có thật sự tốt trong giải quyết mâu thuẫn?

Không phải thời gian sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện, chúng ta không thể phủ nhận được những việc có thể giải quyết…

Xem thêm Thời gian có thật sự tốt trong giải quyết mâu thuẫn?