Phân biệt Lớp và Đối tượng trong lập trình hướng đối tượng

Hiện nay, lập trình hướng đối tượng đã là vấn đề như “trái đất hình vuông” rồi. Nhưng tôi xin được lấy “trái đất hình vuông” này ra để mổ xẻ với mong muốn giúp các bạn mới tiếp cận với nghề lập trình hiểu rõ hơn về khái niệm lớp và đối tượng. Hai khái niệm này tuy 2 mà là 1 và tuy một mà là 2 (1 1 2 2 nhứt đầu quá phải không nào?). Thiệt ra thì đối tượng là một thể hiện của một lớp. Ví dụ lớp là “Con Người” thì anh “Nguyễn Văn A” hay chị “Nguyễn Thị B” là một thể hiện của lớp “Con người“. Để cụ thể hơn trong ngôn ngữ lập trình tôi xin được lấy ví dụ bằng đoạn code php như sau:

<?php
class Connguoi
{

  //Các thuộc tính
  public $tay;
  public $chan;
  public $mieng;

  //Các hành động
  function an()
  {
    echo "Đây là hàm ăn";
  }

  function di()
  {
    echo "Đây là hàm đi";
  }

}

$NguyenVanA = new Connguoi();
$NguyenThiB = new Connguoi();

?>

Trong đoạn code trên thì $NguyenVanA và $NguyenThiB  2 đối tượng cùng là thể hiện của một lớp Connguoi, cùng có số lượng thuộc tính, số lượng hành động như nhau nhưng giá trị thuộc tính của $NguyenVanA và $NguyenThiB có thể mang các giá trị khác nhau.

Hy vọng với cách trình bày vô cùng chuối này giúp các bạn có thể phân biệt được 2 khái niệm lớp và đối tượng dễ dàng!

nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO