Trello giới hạn số bảng (board) đối với tài khoản miễn phí từ ngày 01/05/2019

Gần đây, Trello (một nền tảng quả lý công việc hỗ trợ làm việc đội, nhóm) vừa thông báo rằng kể từ ngày 01/05/2019 sẽ…

Xem thêm Trello giới hạn số bảng (board) đối với tài khoản miễn phí từ ngày 01/05/2019