Bảng tra cứu MIME Types theo phần mở rộng của file – MIME Types by File Extension

Bên dưới đây là danh sách một số MIME Type theo phần mở rộng của tập tin phổ biến: File Extension MIME Type 323 text/h323 * application/octet-stream acx application/internet-property-stream ai application/postscript aif audio/x-aiff aifc audio/x-aiff aiff audio/x-aiff asf video/x-ms-asf asr video/x-ms-asf asx video/x-ms-asf au audio/basic avi video/x-msvideo axs application/olescript bas text/plain bcpio application/x-bcpio bin application/octet-stream …
Đọc tiếp Bảng tra cứu MIME Types theo phần mở rộng của file – MIME Types by File Extension