Bảng tra cứu MIME Types theo nội dung file – MIME Types by Content Type

Bên dưới đây là danh sách một số MIME Type theo nội dung của tập tin phổ biến: Application MIME Type File Extension Corel Envoy application/envoy evy fractal image file application/fractals fif Windows print spool file application/futuresplash spl HTML application application/hta hta Atari ST Program application/internet-property-stream acx BinHex encoded file application/mac-binhex40 hqx Word document application/msword …
Đọc tiếp Bảng tra cứu MIME Types theo nội dung file – MIME Types by Content Type