Code php lấy IP thực – Get real IP in php

Để lấy địa chỉ IP thực của client truy cập chúng ta sử dụng đoạn hàm get_real_ip bên dưới nhé:

Nosomovo

Xem thêm Code php lấy IP thực – Get real IP in php