Code php lấy IP thực – Get real IP in php

Để lấy địa chỉ IP thực của client truy cập chúng ta sử dụng đoạn hàm get_real_ip bên dưới nhé: function get_real_ip() { $ip = false; if(isset($_SERVER)) { if(isset($_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’])) { $ip = $_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’]; } elseif(isset($_SERVER[‘HTTP_CLIENT_IP’])) { $ip = $_SERVER[‘HTTP_CLIENT_IP’]; } elseif(isset($_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED’])) { $ip = $_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED’]; } elseif(isset($_SERVER[‘HTTP_X_CLUSTER_CLIENT_IP’])) { $ip = $_SERVER[‘HTTP_X_CLUSTER_CLIENT_IP’]; } elseif(isset($_SERVER[‘HTTP_FORWARDED_FOR’])) { $ip = …
Đọc tiếp Code php lấy IP thực – Get real IP in php