Lựa chọn ngành công nghệ thông tin: Tôi đã đi lầm đường hay có quá nhiều quyết định sai trái?

1.Bước vào cổng đại học Cách đây 5 năm, sau khi tốt nghiệp PT tại 1 trường thuộc hàng top tại tp.hcm, tôi quyết định chọn…

Xem thêm Lựa chọn ngành công nghệ thông tin: Tôi đã đi lầm đường hay có quá nhiều quyết định sai trái?