Khắc phục lỗi “An error occurred while running subprocess cordova” trong ionic

1. Mô tả lỗi Khi tôi build ứng dụng ion bằng lệnh ionic cordova build android –debug  thì xuất hiện lỗi “An error occurred while running subprocess cordova“. Bên dưới là hình ảnh thực tế của lỗi này: 2. Cách giải quyết Chúng ta cần lưu ý đến dòng từ cordova trong dòng thông báo …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “An error occurred while running subprocess cordova” trong ionic