Lưu ý khi sử dụng hàm ajax jquery

Ví dụ đoạn code javascript sau được chạy ở website có địa chỉ là url1:

Chú ý là url1 và url2 là 2 địa chỉ trỏ đến 2 source…

Xem thêm Lưu ý khi sử dụng hàm ajax jquery

Tự thực thi một hàm sau mỗi khoản thời gian định trước trong javascript

Để thực hiện một công việc nào đó sau cứ mỗi khoản thời gian t (tính bằng mili giây) trong javascript chúng ta có thể dùng  hàm  window.setInterval  làm…

Xem thêm Tự thực thi một hàm sau mỗi khoản thời gian định trước trong javascript