Chuyển chuỗi “yyyy-mm-dd” thành dạng Timestamp trong php

Bạn có chuỗi ngày tháng năm có dạng “yyyy-mm-dd” và bạn muốn chuyển nó thành dạng timestamp để có thể dễ dàng xử lý, tính toán theo nhu cầu của mình. Để thực hiện việc chuyển này chúng ta chỉ cần sử dụng hàm strtotime để thực hiện. Ví dụ: echo strtotime(“2018-11-08”); //kết quả là 1541610000 Gợi …
Đọc tiếp Chuyển chuỗi “yyyy-mm-dd” thành dạng Timestamp trong php

Code php tính lấy ngày đầu tháng và ngày cuối tháng của tháng hiện tại – Get start and end date of month in PHP

Trong một số trường hợp, chúng ta cần lấy khoản thời gian mặc định là khoản thời gian ngày đầu tháng đến cuối tháng cho ứng dụng của mình. Đoạn code sau sẽ thực hiện điều này và trả về ngày đầu tháng, cuối tháng của tháng hiện tại dạng yyyy-mm-dd: $fromdate=”; $todate=”; $now=getdate(); //Ngày …
Đọc tiếp Code php tính lấy ngày đầu tháng và ngày cuối tháng của tháng hiện tại – Get start and end date of month in PHP