Lấy thời gian hiện tại dạng Timestamp trong mysql – get current timestamp in mysql

Để lấy thời gian hiện tại dạng timestamp ta sử dụng lệnh sql sau đây: UNIX_TIMESTAMP(UTC_TIMESTAMP()+7); Trong đó: +7 là múi giờ. Ví dụ: select UNIX_TIMESTAMP(UTC_TIMESTAMP()+7) — kết quả trả về có dạng 1506402862 Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo