Lấy thời gian hiện tại dạng Timestamp trong mysql – get current timestamp in mysql

Để lấy thời gian hiện tại dạng timestamp ta sử dụng lệnh sql sau đây:

Trong đó: +7 là múi giờ. Ví dụ:

Xem thêm Lấy thời gian hiện tại dạng Timestamp trong mysql – get current timestamp in mysql