Khắc phục lỗi “Server sent passive reply with unroutable address. Using server address instead”

1. Mô tả vấn đề Khi sử dụng Filezilla kết nối ftp đến host thì xuất hiện nội dung thông báo: Server sent passive reply with unroutable address. Using server address instead 2. Cách khắc phục Để giải quyết vấn đề này chúng ta chọn lại Encrytion là “Only use plain FTP (insecure)” như hình: Hy …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “Server sent passive reply with unroutable address. Using server address instead”