Dùng Android Studio bug và fix các lỗi do việc chuyển đổi từ thư viện android sang androidx

Sau khi các bạn build project ionic bằng lệnh ionic cordova build android  hoặc ionic cordova build android  trong project sẽ sinh ra thư viện java của android tại thư mục platform/android/app/src/main/java (hình 1) Trong trường hợp bạn nhận được các lỗi từ các file thư viện này thì chúng ta sử dụng Android studio để …
Đọc tiếp Dùng Android Studio bug và fix các lỗi do việc chuyển đổi từ thư viện android sang androidx