Chuyển từ sử dụng google plus api sang Oauth2

14/01/2019 Nosomovo 1

Sau thời gian nghiên cứu, tìm cách giải quyết vấn đề do việc Google+ api sẽ tắt vào năm 2019. Để các project của tôi không bị ảnh hưởng bởi việc này tôi đã chọn cách chuyển từ việc sử dụng api google+ sang sử dụng api Oauth2 để lấy