Chỉnh encoding của file trong phpDesigner

Bạn sử dụng, phpDesigner nhưng lỡ quên mất cách chỉnh encoding cho file như ANSI, UTF-8, UTF-16,… Nếu có lỡ quên thì đây, bạn thực hiện theo các bước sau đây nhé: Vào menu File /File Encoding / chọn một trong các giá trị encode: ANSI, UTF-8, UTF-16 LE, UTF-16 BE. Hy vọng hữu ích …
Đọc tiếp Chỉnh encoding của file trong phpDesigner