Chuyển số tự nhiên sang số la mã

Nếu bạn đang cần code php để thực hiện chuyển số tự nhiên thành số la mã? Đây nó nằm ngay dưới đây, hàm Tunhien2Lama nhé!

  function Tunhien2Lama($number)
  {
    switch($number)
    {
      case 1: return 'I';
      case 2: return 'II'; 
      case 3: return 'III';
      case 4: return 'IV';
      case 5: return 'V';
      case 6: return 'VI';
      case 7: return 'VII';
      case 8: return 'VIII';
      case 9: return 'IX';
      case 10: return 'X';
      case 11: return 'XI';
      case 12: return 'XII'; 
      case 13: return 'XIII'; 
      case 14: return 'XIV';
      case 15: return 'XV';
      case 16: return 'XVI';
      case 17: return 'XVII';
      case 18: return 'XVIII';
      case 19: return 'XIX';
      case 20: return 'XX';
      case 21: return 'XXI';
      case 22: return 'XXII';
      case 23: return 'XXIII';
      case 24: return 'XXIV';
      case 25: return 'XXV';
      case 26: return 'XXVI';
      case 27: return 'XXVII';
      case 28: return 'XXVIII';
      case 29: return 'XXIX';
      case 30: return 'XXX';
      default: return $number;
    }
  }

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Bình luận

Trả lời