Cách fix lỗi: “VMware Workstation and Hyper-V are not compatible. Remove the Hyper-V role from the system before running VMware Workstation.”

1. Mô tả lỗi Khi bấm mở máy ảo trong VMware thì nhận được thông báo lỗi “VMware Workstation and Hyper-V are not compatible. Remove…

Xem thêm Cách fix lỗi: “VMware Workstation and Hyper-V are not compatible. Remove the Hyper-V role from the system before running VMware Workstation.”