Insert dữ liệu từ kết quả mệnh đề select vào một bảng khác trong mysql

Để hiểu rõ hơn về trường hợp này tôi xin đưa ra ví dụ sau. Ta có 2 bảng gồm nguoidung và phanquyen. Trong đó: Bảng nguoidung tendangnhap matkhau nguyenvana matkhaunguyenvana nguyenvanb matkhaunguyenvanb Bảng phanquyen tendangnhap machucnang duocsudung nguyenvana 1 1 nguyenvana 2 1 nguyenvana 3 0 nguyenvana 4 1 Khi đó ta muốn tài …
Đọc tiếp Insert dữ liệu từ kết quả mệnh đề select vào một bảng khác trong mysql