Sử dụng .htaccess loại bỏ “index.php” trong đường dẫn CodeIgniter – CI

Để loại bỏ “index.php” trong đường dẫn truy cập website ta tạo file .htaccess với nội dung sau:

nosomovo

Xem thêm Sử dụng .htaccess loại bỏ “index.php” trong đường dẫn CodeIgniter – CI