Lưu ý khi đặt Username trong Mysql

Khi các bạn đặt username trong Mysql cần lưu ý không nên đặt username có độ dài hơn 16 ký tự. Nếu dài hơn 16 ký tự thì Mysql sẽ cắt ngang ký tự thứ 16. Tôi đã bị ăn hành khi đặt tên username quá dài trong Mysql. Xin chia sẻ kinh nghiệm này …
Đọc tiếp Lưu ý khi đặt Username trong Mysql