Không có ảnh

Code PHP – Chuyển nhiều mảng đơn thành một mảng 2 chiều

26/02/2018 Nosomovo 0

/* Hàm chuyển nhiều mảng một chiều thành mảng 2 chiều Ví dụ: $arr_cacmang1chieu=array( ‘col_1’=>array(‘A’,’B’,’C’), ‘col_2’=>array(‘D’,’E’,’F’) ); Sau khi chuyển kết quả sẽ là: $arr_mang2chieu=array( 0=>array( ‘col_1’=>’A’, ‘col_2’=>’D’ ), 1=>array( ‘col_1’=>’B’, ‘col_2’=>’E’ ), 2=>array( ‘col_1’=>’C’, ‘col_2’=>’F’ ) ) */ function multiArrayTotwodimensionArray($array,$remotenullrow=false) { $arr_Return=null; $maxlen=0; if(!empty($array)) { //Count Max len of