Chuyển kiểu object sang array trong php – Convert Object to Array in PHP

Trong php, bạn có một biến dạng object và bạn muốn chuyển nó sang dạng array, nhưng chưa biết phải làm sao thì hãy tham khảo cách dưới đây nhé. Để chuyển dữ liệu từ kiểu Object sang kiểu Array trong php chúng ta chỉ cần ép kiểu như sau: $arr=(array)$obj; //$obj là biến chứa …
Đọc tiếp Chuyển kiểu object sang array trong php – Convert Object to Array in PHP

Code PHP – Chuyển nhiều mảng đơn thành một mảng 2 chiều

/* Hàm chuyển nhiều mảng một chiều thành mảng 2 chiều Ví dụ: $arr_cacmang1chieu=array( ‘col_1’=>array(‘A’,’B’,’C’), ‘col_2’=>array(‘D’,’E’,’F’) ); Sau khi chuyển kết quả sẽ là: $arr_mang2chieu=array( 0=>array( ‘col_1’=>’A’, ‘col_2’=>’D’ ), 1=>array( ‘col_1’=>’B’, ‘col_2’=>’E’ ), 2=>array( ‘col_1’=>’C’, ‘col_2’=>’F’ ) ) */ function multiArrayTotwodimensionArray($array,$remotenullrow=false) { $arr_Return=null; $maxlen=0; if(!empty($array)) { //Count Max len of array foreach($array as $arr) { …
Đọc tiếp Code PHP – Chuyển nhiều mảng đơn thành một mảng 2 chiều