Chuyển kiểu object sang array trong php – Convert Object to Array in PHP

Để chuyển dữ liệu từ kiểu Object sang kiểu Array trong php chúng ta chỉ cần ép kiểu như sau:

Hy vọng hữu ích…

Xem thêm Chuyển kiểu object sang array trong php – Convert Object to Array in PHP

Code PHP – Chuyển nhiều mảng đơn thành một mảng 2 chiều

nosomovo

Xem thêm Code PHP – Chuyển nhiều mảng đơn thành một mảng 2 chiều