Khắc phục lỗi khi sử dụng giao thức smtp của gmail để thực hiện gửi mail

1. Mô tả lỗi Dạo trước, tôi có chia sẻ bài viết Send mail with SMTP Gmail Server in Codeginter (ci) và bài viết Code C# send mail with Gmail SMTP server để thực hiện gửi mail từ các ứng dụng. Cả 2 cách trên, đều sử dụng tài khoản gmail (gmail id và password) để thực …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi khi sử dụng giao thức smtp của gmail để thực hiện gửi mail